Värme och ventilation

El

Varje fastighet har en elcentral, med huvudsäkring och elmätare, nere i källarplan. Du kommer åt din elcentral med din fastighetsnyckel. Din elleverantör fjärravläser din elförbrukning. Varje lägenhet har också ett elcentralskåp där all el kommer in i lägenheten och här finns även automatsäkringar och en jordfelsbrytare för hela lägenheten.

Värme och vatten

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själv kan också påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör.

Värme

Huset är anslutet till fjärrvärmenätet. Både vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten värms gemensamt och leds uppvärmt ut till respektive lägenhet och husets radiatorkrets. Varje lägenhet har mätare som känner av förbrukningen så att den faktiska förbrukningen kan debiteras.

Huset har också en central frånluftsvärmepump. Frånluften från lägenheterna passerar genom en värmeväxlare som är ansluten till en värmepump. I systemet tas alltså husets varma frånluft tillvara och används för att värma vatten till radiatorkretsen och tappvarmvatten.

Temperaturen på vattnet som leds fram till radiatorerna beror på temperaturen utomhus och systemet är inställt på att ge en temperatur på cirka 21° C.

Individuell mätning och debitering

Huset har mätare installerad till varje lägenhet för att mäta vattenförbrukning och varmvattenförbrukningen. Det avlästa mätvärdet blir underlag för utdebitering av varje lägenhets förbrukning och kostnad. 

Ventilation

Ventilationssystemet är ett mekaniskt frånluftsystem med värmeåtervinning, ett så kallat FX-system. En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i badrum, wc och kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i yttervägg bakom radiatorerna i sovrum och vardagsrum. Från tilluftsdonet går en ljuddämpad kanal genom ytterväggen till ett fasadgaller på husets utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under fönsterbläcket. Radiatorerna förvärmer den kalla uteluften när lägenheten har värmebehov.

Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som tillsammans med en centralt placerad värmepump återvinner frånluftens värme och använder den till uppvärmning av tappvarmvatten och vatten till radiatorkretsen.

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på frånluftsdonen, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen.