Regler och råd

Följande regler och råd för säkerhet och trivsel har beslutats av samfällighetsföreningens styrelse. De finns för att skapa en trivsam och trygg miljö för alla boende i huset. Reglerna gäller för fastighetsägare, boende, gäster, hantverkare eller andra som vistas i vårt hus. 

Ladda ner pdf med regler och råd

Visa aktsamhet

Var rädd om samfällighetens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla genom avgiften.

Brandsäkerhet

Ägarlägenheter Dalénum är skyldig att i ”skälig omfattning” vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och att försöka begränsa skador som uppkommer vid brand. Alla lägenheter ska vara utrustade med fungerande brandvarnare.

Brand- och utrymningssäkerheten regleras av Brandskyddslagen och enligt lagen får du inte förvara cyklar, barnvagnar, leksaker, mattor, skor och sopor i trapphuset. De kan hindra brandkår och ambulanspersonal i sina uppgifter och är en risk vid utrymning. Du får inte heller förvara brandfarliga och explosiva ämnen i källare, lägenhet eller på balkong.

Brand- och räddningsnämnden kan förelägga vår samfällighetsförening att vid vite ta bort brandfarliga föremål från gemensamma utrymmen.

Säkerhet

Se alltid till att hålla alla portar stängda och låsta. Dörrar i allmänna utrymmen och garaget måste också alltid vara ordentligt stängda. Lämna inte entrédörren eller garageporten öppen utan tillsyn. Rapportera omedelbart till styrelsen om ni upptäcker något som avviker mot det normala. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Presentera gärna dig själv och nya boenden för dina närmaste grannar. För ökad säkerhet, meddela dina grannar om du reser bort en längre tid.

Sophantering

Källsortering sker i miljörummet på Optikvägen. Följ anvisningarna ovanför respektive behållare. Kartonger eller liknande ska vikas ihop innan de läggs ner i behållaren för att inte ta för stor plats.Lämna endast mindre kartonger. Större kartonger, till exempel emballage från möbler, hänvisas till återvinningscentralen i Stockby. Kuvert ska slängas i hushållssopor.

Inga sopor eller andra föremål får ställas direkt på golvet. Om en behållare är full är det inte tillåtet att lägga i felaktigt material i en annan behållare. Det är inte heller tillåtet att lägga material som vi inte har källsortering för i miljörummet, till exempel elektronik och keramik. 

Att inte respektera det avtal vi har med källsorteringsbolaget kan bli kostsam för oss alla. Föreningen förbehåller sig rätten att debitera den fastighetsägare som lämnar material som måste fraktas bort separat. 

Om miljörummet är fullt eller om du har material som det inte går att återvinna i vårt miljörum kan du använda dig av ett flertal återvinningstationer på Lidingö, den närmaste ligger vid ICA Larsberg. Den största är Stockby Returpark där man också kan lämna in miljö- och brandfarligt avfall. Mer information finns på Lidingö Stads hemsida, läs under Miljöavfall.

Cykelförrådet

Cyklar ska parkeras i cykelförrådet eller i de cykelställ som finns på gatorna i närområdet.

För att alla enkelt ska kunna ta fram sina cyklar är det viktigt att du visar hänsyn när du väljer hur du parkerar din cykel. Liggande cyklar, eller barnvagnar ska inte förvaras i cykelförrådet.

Föreningen kommer regelbundet göra utrensning av cyklar för att säkerställa att endast medlemmars och hyresgästers cyklar finns i förrådet. Samtliga boende meddelas i god tid inför en utrensning. Märk din cykel.

Nyckeltaggar

Var rädd om dina nyckeltaggar och garagetagg och anmäl omedelbart förlust till nyckelansvarig så att de kan spärras.

Avloppet

Tänk på vad du häller ut i avloppet. Fett och skräp sätter igen ledningarna och försvårar för reninsgverket. Torka till exempel ur olja och matfett och släng i soporna. På Käppalaverkets webbplats finns fler tips: www.kappala.se 

Barnvagnar

Det finns särskilda barnvagnsplatser i förråden på källarvåningen. Av brand- och utrymningsskäl är det inte tillåtet att ha barnvagnar i trapphuset. 

Balkongen

Att grilla är ett trevligt sätt att laga mat på. Du får grilla på din balkong och uteplats med gas eller elgrill. En kolgrill kan innebära brandfara. Att grilla med kol är därför förbjudet. 

Blomlådor skall sättas upp på insidan av balkongen – det är säkrast så. Se till att vatten inte rinner ner på balkongen under dig vid vattning. Du kan vädra kläder eller hänga tvätt på balkongen, men det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor.

Trapphus

Trapporna är vår utrymningsväg vid brand. Därför måste vi ta ansvar för att alla, vid en eventuell brand, snabbt och säkert kan utrymma fastigheten (se brandsäkerhet). Trapphusen är också vår gemensamma miljö, och även av det skälet är det viktigt att det ser snyggt och städat ut och att det är lätt att komma fram.

Källare

Källarförråden ska hållas låsta. Det är inte tillåtet att lagra personliga tillhörigheter utanför ordinarie källarförråd eller i allmänna utrymmen. Föreningen förbehåller sig rätten att debitera den fastighetsägare som lämnar material som måste fraktas bort separat.

Ventilation

Frisk luft kommer in i lägenheterna under vissa fönster. Luften kommer genom en öppning i väggen, via filter som är placerade bakom elementet. Fastighetsägarna svarar för att dessa filter hålls rena. Samfällighetsföreningen ombesörjer byte av filter vart annat år. 

Luften lämnar fastigheten genom frånluftsdon i kök och badrum. För att ventilationen ska fungera är det viktigt att dessa hålls rena. För bästa ventilation vid matlagning skall samtliga dörrar och fönster hållas stängda. 

Störningar

Tänk på ljudnivån så att du inte stör dina grannar. För att alla ska kunna sova ostört är det extra viktigt att det är tyst i huset från 22:00 på vardagar och söndagar, och från 24:00 på fredag och lördag kväll.

Att ha fest är kul, men tänk på hur det kan påverka din omgivning. Tala om för dina grannar när du ska ha fest, till exempel genom en lapp i porten eller i hissen. Håll gärna fönster stängda och undvik att tala högt i trapphuset. Efter midnatt på fredag och lördag ska du ha en så pass låg volym att det inte stör andra i huset. 

Rökning

Det är viktigt att alla respekterar och visar hänsyn till sina grannar vad gäller rökning i huset. Du som röker skall tänka på att röken kan spridas från balkong till grannens öppna fönster. Det är inte tillåtet att aska eller fimpa ut genom fönster. På balkongerna används askkopp så att inte grannar under får aska och fimpar in till sig. Rökning är förbjuden i gemensamma utrymmen.

Renovering

Förändringar inom fastigheten, till exempel byte av vitvaror eller nytt golv, får göras utan särskilda tillstånd, under förutsättning att de inte påverkar delar som är gemensamma.

Mer omfattande ombyggnader, som rör gemensamma delar, till exempel rivning av bärande väggar och ändringar av värme-, vatten- eller avloppsledningar, kräver styrelsens tillstånd. För tillstånd från styrelsen krävs att en skriftlig ansökan lämnas i god tid. Även om styrelsen givit tillstånd så ansvarar den som bygger om för att det utförs fackmannamässigt, följer lagar och regler och att eventuella lov och tillstånd söks. Vid frågor om konstruktion ska föreningens tekniska förvaltare konsulteras.

En del lägenhetsväggar är av hård betong, så om du behöver borra går det lättare med borrhammare än med slagborr.

Det är endast tillåtet att renovera och bygga om med störande ljud vardagar 08:00–20:00 och lördagar 09:00–16:00 (och inte alls på söndagar).

Garage och parkering

Har du bil så parkera den på avsedd plats i garaget. Respektera att besöksparkeringarna på Agavägen och Optikvägen är till för gäster. 

Om du själv, eller din hyresgäst inte nyttjar tilldelad garageplats, får den hyras ut, men då bara till någon annan boende på Agavägen 27 eller 29. Det är alltså inte tillåtet att hyra ut garageplatser till personer som inte bor i huset.

Av brand- och utrymningsskäl får inga lösa föremål förekomma i garaget. På parkeringsplatserna får endast bil, mc eller moped ställas upp, och endast inom markerad plats. Cyklar, bildäck, barnstolar, barnvagnar med mera får inte förvaras på parkeringsplatserna.

I mån av utrymme erbjuds parkering för mopeder på särskilda platser. Kontakta styrelsens ordförande för mer information.

Om du har elbil eller laddhybrid och vill installera uttag för laddning så ansöker du om detta hos garageföreningen. Installation och drift bekostas av fastighetsägaren. Kontakta styrelsens ordförande för mer information.

Tre gånger om året städas garaget. Städdagar meddelas via e-post och med lappar i trapphuset. Under städtiden får inga fordon stå i garaget.

Brevlådor

På entréplan i respektive trappuppgång finns våra gemensamma postlådor. Om du vill ändra namn på din postlåda så anmäl till styrelsens gemensamma e-post: agarlagenheter.dalenum@gmail.com. Om du får reklam eller post som du inte vill ha så lämna det i soprummet. Lägg inte oönskade tidningar och reklamutskick på hyllan vid postlådorna. 

Entrén

Trapphuset städas regelbundet men vid smutsig väderlek räcker det ändå inte alltid. När det snöar kan det också gå en tid innan trottoaren utanför skottas och sandas. Hjälp därför gärna till för allas vår trevnad och säkerhet. Det finns borste och skyffel innanför entrédörren i båda trappuppgångarna.